Dodatkowy urlop? Czemu nie.

W tym wpisie:

Urlop to ważne prawo pracownicze, które umożliwia pracownikom odpoczynek od pracy i spędzenie czasu na innych aktywnościach. Któż z nas nie chciałby mieć ich więcej?;) I tutaj mamy dwie wiadomości: dobrą i złą :). Zaczynamy od…..dobrej:) Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła dodatkowe urlopy :). Jaka jest zła? Nie wszystkie z nich są płatne. Sprawdź na co możesz liczyć 🙂

Unijna dyrektywa work-life balance

Nowelizacja kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. (Dz. U. z 4 kwietnia 2023 r. poz. 641) związana jest z dostosowaniem przepisów do unijnej dyrektywy Work-Life Balance (w wolnym tłumaczeniu „dyrektywa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym”). To inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu poprawę jakości życia pracowników poprzez ułatwienie godzenia pracy z życiem prywatnym. Dyrektywa została przyjęta w czerwcu 2019 roku i nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wprowadzenia konkretnych działań mających na celu zapewnienie pracownikom bardziej elastycznych warunków pracy. Celem dyrektywy jest  równość szans na rynku pracy kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie równowagi  między życiem zawodowym a prywatnym, co ma pozytywny wpływ na zdrowie, zadowolenie z pracy oraz ogólną jakość życia. 

Dodatkowe wolne?

W nowym Kodeksie Pracy  poza wydłużonym urlopem rodzicielskim, przepisami zabezpieczającymi pracownika pojawiło się dodatkowe 7 dni urlopu to tzw. urlop opiekuńczy i urlop z powodu tzw. siły wyższej. 

Urlop opiekuńczy

Do tej pory rodzice lub opiekunowie małoletnich dzieci mieli prawo do 2 dni opieki (urlop płatny). Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez nowy Kodeks Pracy – pracownikowi będzie przysługiwało 5 dni dodatkowego urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym. Będzie on udzielany na wniosek pracownika, złożony w wersji elektronicznej lub papierowej, nie później niż 1 dzień przed jego rozpoczęciem. Celem tego urlopu jest zapewnienie opieki nad członkiem rodziny (nie tylko małoletnim dzieckiem), który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem, a wymaga wsparcia lu opieki ze względu na poważne względy medyczne. 

Urlop jest bezpłatny, ale dni te zostają zaliczone do okresu zatrudnienia, który ma znaczenie dla uprawnień pracowniczych. 

Urlop z powodu tzw. siły wyższej

Ważne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, zalanie mieszkania itp. – to tylko niektóre z działań siły wyższej w związku z którymi ustawodawca przewidział dodatkowy urlop w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. 
Odpłatność za to „wolne” wynosi połowę wynagrodzenia i następuje na wniosek pracownika.

Urlop z powodu siły wyższej nie jest tym samym co urlop na żądanie. Ten drugi przysługuje nam w wymiarze 4 dni, wliczany jest do urlopu wypoczynkowego i jest pełnopłatny. Ich cechą wspólną jest tylko to, że skorzystanie z nich wywołane jest nagłą i nieprzewidzianą sytuacją.

Od kiedy tyle wolnego?

Publikacja nastąpiła 4 kwietnia 2023 roku, a zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nowe przepisy wchodzą w życie 26 kwietnia 2023 roku.

Co z urlopem rodzicielskim?

Do czasu zmian w KP urlop rodzicielski wynosił 32 tygodnie przy ciąży pojedynczej i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Aktualne przepisy znacznie ten czas wydłużają. W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie pracownikowi będzie przysługiwało 41 tygodni urlopu rodzicielskiego, a w przypadku porodu mnogiego – 43 tygodnie. To łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców, przy czym 9 tygodni dla każdego z rodziców jest „nieprzenaszalne” tzn. że ojciec nie będzie mógł, tak jak do tej pory, zrzec się swojego urlopu na rzecz matki, co ma wzmocnić zasady dyrektywy work-life balance mówiące o równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

Aktualna odpłatność zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski mogła następować dwojako: 

– 100% przez pierwsze 6 tygodni, a następnie 60%,

– 80% przez cały okres trwania urlopu rodzicielskiego (pod warunkiem zawnioskowania o cały urlop w ciągu 21 dni od porodu).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 70% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. 

Pamiętaj tato…

Jeśli chcesz skorzystać z urlopu ojcowskiego – masz na to tylko 12 miesięcy, a nie jak do tej pory 2 lata. 

 

Nadgodziny – nie, dziękuję.

Nadgodziny i praca na nocnej zmianie

Rodzice opiekujący się małoletnim dzieckiem do 8 roku życia, a także osoby opiekujące się bliskimi wymagającymi znacznej opieki z powodu poważnych problemów medycznych będą mogli wnioskować o elastyczny czas pracy albo pracę w niepełnym wymiarze godzin. Przepisy te mają na celu ułatwienie pracownikom pełnienia funkcji opiekuńczych w przypadku nagłych sytuacji życiowych. Dodatkowo rodzice dzieci do 8 roku życia nie będą mogli być zatrudniani w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej bez ich zgody (obecnie taka odmowa ma zastosowanie dla rodzica dziecka do 4. roku życia). 

Dłuższa przerwa?

Pracownikowi świadczącemu pracę powyżej 9 godzin przysługuje dodatkowe 15 minut przerwy, a jeśli pracuje więcej niż 16 godzin – kolejne 15 minut – to kolejne zmiany prowadzone nowelizacją KP. Warto, aby pracodawcy w tym zakresie dostosowali swoje Regulaminy pracy.