Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.?

W tym wpisie:

Obecnie na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się znacznie więcej osób, aniżeli jeszcze rok temu. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest wprowadzenie zmian podatkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą ujętych w Polskim Ładzie. Jest jednak kilka kwestii, które budzą u przedsiębiorców pewne wątpliwości w związku ze spółką z o.o. Jedną z nich jest wypłacenie wypracowanego zysku. 

Podwójne opodatkowanie

Spółka z o.o. ma własną osobowość prawną i dysponuje odrębnym majątkiem, co w uproszczeniu oznacza, że jest osobnym „bytem” (odrębnym np. od wspólników). Jeśli  spółka wykaże dochód, to będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. CIT. Jednak spółka nie generuje zysków dla siebie, a dla wspólników. Problem jednak tkwi w tym, że jeśli którykolwiek z nich będzie chciał skorzystać z tych pieniędzy, to będzie musiał jeszcze raz je opodatkować jako swój dochód. Tak dzieje się np. w przypadku wypłaty dywidendy.  

Dywidenda – 2 za 1

Dywidenda wypłacana jest za poprzedni rok obrotowy, a do jej uzyskania uprawnione są osoby posiadające status wspólnika. Dywidenda nie stanowi kosztów uzyskania przychodu i jest obciążona najpierw podatkiem CIT po stronie spółki w wysokości 9% lub 19%, a następnie 19% podatkiem po stronie wspólnika.  Mamy tutaj idealny przykład podwójnego opodatkowania, czyli tym, co jest punktem zawahania dla osób chcących prowadzić działalność właśnie w takiej formie. Na szczęście dywidenda nie jest jedynym sposobem na wypłatę zysków. Wspólnicy spółki z o.o. mają do dyspozycji także kilka innych rozwiązań. 

Co jak nie dywidenda?

Wspólnicy spółki z o.o. mają możliwość korzystnego rozliczenia zysków firmy i zapłacenia „jednego” podatku. Wyróżniamy tu:

 • wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania,
 • wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
 • zatrudnienie na umowę o dzieło w spółce,
 • wystawianie faktur na spółkę,
 • koszty podróży służbowych i delegacji,
 • wynajem nieruchomości i ruchomości.

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania

 Każda osoba, która sprawuje funkcję członka zarządu, może otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie. Może być ono wypłacane co miesiąc lub jednorazowo na koniec roku. 
W przeciwieństwie do dywidendy – jest ono kosztem dla spółki z o.o., co oznacza, że pomniejsza kwotę dochodu, od której płacony jest podatek CIT. Podlega wyłącznie obowiązkowi zapłaty składki zdrowotnej w wysokości 9% (od 1 stycznia 2022 roku) i opodatkowany jest skalą. Do kwoty 120 tys. rocznie -12% podatku dochodowego, powyżej tej kwoty 32%.

Jeśli przyjmiemy, że dochód spółki nie przekracza 120 tys. złotych to – pomimo konieczności zapłaty składki zdrowotnej- i tak bardziej opłacalną opcją będzie wypłata wynagrodzenia niż dywidenda. Dlaczego? Jak już wcześniej wspomnieliśmy,  wynagrodzenie członka zarządu stanowi koszt dla spółki, co oznacza, że spółka nie będzie miała żadnego dochodu, więc podatek po jej stronie wyniesie 0zł. Do zapłaty zostanie nam tylko podatek po stronie wspólnika -12% (plus składka zdrowotna).

Wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych

Wspólnik spółki może przyznać sobie wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych wykonywanych na rzecz spółki (art. 176 KSH). Przy tego typu rozliczeniu uwzględnia się kwotę wolną od podatku, nie płaci się składki zdrowotnej, a podatek dochodowy – podobnie jak przy pierwszej opcji -liczony jest wedle skali. 

Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie to łączy się z wynagrodzeniem z punktu wyżej, a także z innymi wynagrodzeniami (nawet niezwiązanymi z tą konkretną spółką) opodatkowanymi wedle skali. 

Wynagrodzenie to może być przyznane tylko za wykonywane i rzeczywiste świadczenia powtarzalne np. usługi prawne, szkoleniowe, konsultacyjne, a także dostarczanie towarów (inne niż dostarczanie środków pieniężnych). Dodatkowo musi ono odpowiadać cenie rynkowej, za dane świadczenie. Co ważne – jest ono wypłacane także w sytuacji, kiedy spółka nie wypracuje zysku. 

 

Oba powyżej podane sposoby można ze sobą łączyć w zależności od indywidualnych okoliczności, ale należy to dokładnie przeanalizować, gdyż istnieje ryzyko objęcia takiego wynagrodzenia podatkiem VAT.

Zatrudnienie na umowę o dzieło w spółce

Korzystając z takiego rozwiązania należy pamiętać, aby umowa o dzieło była przygotowana zgodnie z ustawą o prawach autorskich. Umowa musi dotyczyć stworzenia konkretnego dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, a następnie jako wykonawca musimy pamiętać o przeniesieniu praw autorskich na spółkę. Należy pamiętać, aby zakres prac z umowy nie pokrywał się z obowiązkami członka zarządu.  W przypadku tego rozwiązania można skorzystać z ulgi 50% kosztów uzyskania przychodu, co oznacza, że podatek 12% będzie liczony tylko od połowy wynagrodzenia.

Wystawianie faktur na spółkę z o.o.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyklucza możliwości prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Co więcej, może to być dobre rozwiązanie, ponieważ daje nam to możliwość wystawienia faktury dla spółki za usługi świadczone na jej rzecz. Należy jednak pamiętać, że usługi, za które wystawione zostały faktury, nie mogą pokrywać się z zakresem naszych obowiązków, wynikających z funkcji bycia członkiem zarządu.  Nie można zapominać o tym, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny spełniać odpowiednie wymogi np. powinny zostać wyliczone zgodnie z cenami rynkowymi. 

Koszty podróży służbowych i delegacji, wynajem nieruchomości i ruchomości

Poza rozwiązaniami wymienionymi powyżej, możemy wyróżnić jeszcze kilka inny sposobów: 

 • Możemy wynająć spółce nieruchomość i otrzymywać najem, oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy jej właścicielem. 
 • Na podobnej zasadzie jak w przypadku nieruchomości, możemy wynająć spółce ruchomości niezbędne do jej funkcjonowania np. maszyny, samochody, itp. 
 • Może zostać wypłacona dieta z tytułu podróży służbowych i co istotne przysługuje ona także dla osób niebędących pracownikami, czyli np. dla członka zarządu. Od tej wypłaty nie będzie pobierany podatek dochodowy.
 • Koszt podróży służbowej – możemy wypłacić środki dla wspólnika tytułem zwrotu wydatków poniesionych na delegację, szkolenie, itp.
 • Wypłata z tytułu szkoleń i kursów.

Przy wyborze powyższych możliwości należy wziąć pod uwagę ograniczenia, jakie zostały wprowadzone w Polskim Ładzie jak np. ukryta dywidenda.