Jakie ulgi przysługują w rozliczeniu za 2022 rok?

W tym wpisie:

Rok 2022 wprowadził wiele zmian m.in. w PIT, o których warto wiedzieć, aby odpowiednio się do nich stosować. Jedną z tych modyfikacji są ulgi podatkowe - ich katalog został rozbudowany o kolejne odliczenia. To doskonały sposób na obniżenie podatku, więc bez dwóch zdań - warto je znać 🙂.

W PIT za 2022 r. pojawią się nowe możliwości odliczeń m.in. ulga 4+, ulga na powrót czy ulga dla pracujących seniorów. Oczywiście będzie możliwość skorzystania także z dotychczas dostępnych ulg np. ulga na dziecko. Są także ulgi, które już nie obowiązują, ale podatnicy, którzy nabyli prawo ich odliczeń wcześniej – nadal mogą to robić. Kiedy można skorzystać z przysługujących nam odliczeń?

Ulgi od dochodu

Wśród całego spisu ulg możemy wyróżnić takie, które odliczymy od dochodu i takie, które podlegają odliczeniu od podatku.
Wśród tych pierwszych wyróżniamy:

 •  ulgę termomodernizacyjną,
 •  IKZE (konto emerytalne),
 •  ulga na badanie i rozwój, 
 • składki ZUS, 
 • zwrot nienależnych świadczeń, 
 • ulga na leki, 
 • ulga sprzęt rehabilitacyjny, 
 • ulga na samochód, 
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów, 
 • darowizny na kult – na Kościół, 
 • darowizny na organizacje pożytku publicznego, 
 • ulga dla krwiodawców, 
 • darowizna na cele edukacji zawodowej, 
 • darowizna na cele walki z COVID-19, 
 • darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe, 
 • ulga na Internet,
 • odliczenie – strata podatkowa, 
 • ulga na złe długi,
 • ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych – NOWA w 2022 roku – Podatnicy wychowujący czworo i więcej dzieci w rozliczeniu za 2022 r. mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości 85.528 zł. Dla małżeństw rozliczających się wspólnie wartość ta będzie podwojona. Dodatkowo każdy z opiekunów/rodziców może skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej od stycznia 2022 roku 30.000 zł. Reasumując rodzice/opiekunowie rozliczający się wspólnie nie będą musieli płacić podatku od przychodu wynoszącego 231.056 zł (2×85.528 + 2×30.000),
 • ulga na robotyzację – NOWA w 2022 roku – została wprowadzona 1 stycznia 2022 roku i ma obowiązywać do końca 2026 roku. Przez ten okres podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą równowartość 50% kosztów zakwalifikowanych do inwestycji  w robotyzację, stanowiące KUP,
 • ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus – NOWA w 2022 roku – Polski Ład wprowadził modyfikację w tej uldze. Z dniem 1 stycznia 2023 roku zlikwidowano ulgę na nabycie zabytków, zaś odliczeniu będzie podlegała konserwacja, odrestaurowanie lub roboty budowlane, a także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej w wysokości nie wyższej niż 50% wydatków udokumentowanych fakturą VAT.
 • ulga na marketing produktu – NOWA w 2022 roku – weszła w życie w 2022 roku i dotyczy firm wprowadzających nowy produkt na rynek lokalny lub wprowadzenie istniejącego już produktu (nie usługi) na rynek zagraniczny. Nie ma znaczenia sektor i wielkość przedsiębiorstwa. Daje możliwość obniżenia kosztów marketingowych, reklamowych i promocyjnych produktów. Obejmuje koszty kwalifikowalne rzędu 1.000.000 zł ( co oznacza dla podatnika CIT oszczędność w wysokości ok. 190.000 zł).

  Wśród warunków dotyczących przychodów wyróżniamy:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów względem roku poprzedniego,
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych produktów,
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów do tej pory nieoferowanych w danym kraju.

  Uwzględnia się tylko przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Nie ma wskazanej minimalnej wielkości, więc -kolokwialnie rzecz ujmując – może to być już 1 zł :).

 • ulga na prototyp – NOWA w 2022 roku – z tej formy odliczenia może skorzystać każda firma, która opracowała nowy produkt- niedostępny do tej pory na rynku. Z tego tytułu podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie, ale nie więcej niż 10% dochodu. 
 • ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe – NOWA w 2022 roku – przedsiębiorca wspierającym działalność społeczno-użyteczną daje możliwość rozliczenia 150% kosztów poniesionych na działalność sportową czy kulturalną.
 • na inwestycję w spółkę alternatywną- NOWA w 2022 roku – przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, jest zbieranie aktywów od inwestorów i lokowanie ich w och interesie, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Odliczenia tego inwestor może dokonać w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków przeznaczonych na nabycie udziałów lub akcji ASI, nieprzekraczając jednocześnie kwoty 250.000 zł.
 • ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę- NOWA w 2022 roku – ulga ta pozwala na odliczenie wydatków przeznaczonych na nabycie terminala, a także koszty poniesione w związku z obsługa transakcji przy użyciu danego urządzenia w wysokości 1.000 zł dla podatników, na których został nałożony obowiązek posiadania kasy fiskalnej, 2.500 zł dla podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz os.fiz. nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • ulga na związki zawodowe- NOWA w 2022 roku – Z dniem 1.01.2022 wprowadzono możliwość odliczenia ulgi z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych do wysokości 500 zł. 

Ulgi od podatku

Od podatku możemy odliczyć ulgi takie jak:

1. prorodzinna (na dzieci) – jedna z najczęściej występujących ulg podatkowych. Zasady korzystania z niej nie uległy zmianom względem ubiegłorocznych. W PIT za 2022 rok możemy odliczyć tę ulgę, ale także skorzystać z możliwości zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeżeli nie było takiej możliwości np. zbyt małe dochody. Mogą skorzystać z niej rodzice sprawujący władzę rodzicielską, oraz opiekunowie prawni dziecka (gdy dziecko z nimi mieszka(, a także gdy żyje ono w rodzinie zastępczej. Ulga przysługuje na dzieci małoletnie, niepełnosprawne (niezależnie od wieku), dzieci do 25 roku życia – jeżeli się uczą lub studiują, a ich roczny przychód nie przekroczył w 2022 roku 16.061,28 zł). Dostępna jest tylko dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych.
Limit dochodów 

Podatnicy mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej przy założeniu, że ich dochód nie przekroczył:

 • przy wychowywaniu jednego dziecka:
  -112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko;
  – 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim.
 • wychowywali dwoje lub więcej dzieci – bez limitów uzyskanych dochodów.

Wysokość ulgi:

 • jedno lub dwoje dzieci – 92,67 zł miesięcznie na dziecko (1112,04 zł/dziecko/rok)
 • troje dzieci – na pierwsze i drugie dziecko 92,67 zł/dziecko/miesiąc, na trzecie dziecko – 166,67 zł/mc.
 • czworo i więcej dzieci- na pierwsze i drugie 92,67 zł/mc, na trzecie 166,67 zł/mc, na czwarte i kolejne dziecko 225 zł/mc. Przeliczając: roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł.

Do liczby dzieci bierzemy pod uwagę te dzieci, na które ulga nam przysługuje.

2. składki zdrowotne

3. ulga abolicyjna (za pracę za granicą) -mogą z niej skorzystać osoby pracujące w 2022 roku za granicą – w kraju do którego zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego (odlicza się podatek zapłacony za granicą od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych). Od 1 stycznia 2021 roku limit kwoty podlegającej odliczeniu wynosi 1360 zł. Odliczenie to jest nielimitowane tylko w przypadku osób mających zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o zarządzanie lub kontrakt menadżerski, pod warunkiem, że dochody te osiągane są poza terytorium lądowym np. praca marynarza.