Obowiązki pracodawcy

W tym wpisie:

Na zewnątrz coraz chłodniej, a data rozpoczęcia sezonu grzewczego wciąż w wielu miejscach jest nieznana. Ba! czasami nawet jeśli podany został określony termin, to jest on tak odległy, że pozostają nam cieplejsze ubrania;). O ile w domu można sobie zrobić ciepłą herbatkę i okryć się kocem, o tyle w pracy już takie rozwiązanie się nie sprawdzi;). No właśnie…czy jest określona minimalna temperatura, przy której można pracować? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika? Co wolno, a czego kategorycznie nie może zrobić pracodawca?

Pracodawca zatrudnia i płaci, a pracownik wykonuje

Na skutek nawiązania stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i zgodnie z jego kierownictwem, a także w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Pracodawca natomiast zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Jak wynika z definicji stosunku pracy, na pracodawcy ciążą dwa podstawowe obowiązki.

 • Pierwszy to zatrudnienie pracownika, czyli zawarcie z nim umowy o pracę,
 • a drugi to wypłata wynagrodzenia za świadczoną przez pracownika pracę.

To pracodawca stanowi bezspornie mocniejszą stronę stosunku pracy, a co za tym idzie, to na jego barkach spoczywa więcej obowiązków.

 

Obowiązki pracodawcy

Wykaz elementarnych obowiązków pracodawcy znajduje się w art. 94 Kodeksu pracy. Stosownie do tego przepisu pracodawca jest zobowiązany między innymi do:

 • zapewnienie pracownikom podejmującym pracę na wyznaczonych stanowiskach informacji związanych z zakresami obowiązków i sposobem pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 • takie organizowanie czasu pracy, aby zapewnione było pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników efektywnej i jakościowej pracy (przy wykorzystaniu ich talentów i kwalifikacji),
 • zorganizowanie pracy w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość pracy, szczególnie pracy monotonnej wykonywanej w z góry ustalonym tempie;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzenie regularnych szkoleń pracowników w tym zakresie,
 • terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzeń,
 • opracowanie planu urlopów, wypłacanie rekompensat za jego niewykorzystanie,
 • umożliwienie zatrudnionym podniesienia swoich kompetencji zawodowych,
 • zapewnienie pracownikom rozpoczynającym pracę po zakończeniu szkoły zawodowej lub wyższej, odpowiednich warunków do dostosowania się do właściwego wykonywania pracy,
 • zaspokojenie socjalnych potrzeb pracowniczych na tyle, na ile pozwalają na to posiadane środki,
 • określenie obiektywnych i sprawiedliwych zasad oceny pracowników i wyników ich pracy,
 • prowadzenie i przetrzymywanie w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji pracowniczej,
 • kształtowanie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy,
 • przeciwdziałanie mobbingowi.

Czego nie powinien robić pracodawca?

Przede wszystkim nie powinien krzyczeć, obrażać, ciągle krytykować, nie dotrzymywać obietnic, wciąż zmieniać zdanie, unikać odpowiedzialności, ciągle kontrolować i podglądać, doprowadzać do niezdrowej rywalizacji.

Czego nie może zrobić pracodawca?

Nie może również zmuszać pracownika do robienia tego, na co przepisy prawa nie nakładają obowiązku. Ponadto pracodawca nie może utrudniać swojemu pracownikowi korzystania z konstytucyjnej wolności wyrażania opinii, w tym poglądów politycznych, jeżeli prawo mu na to nie zezwala. 

Jak jest z tą temperaturą?

Maksymalna temperatura

Górna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy nie została wprost określona przez przepisy BHP. Przy czym z uwagi na brak jasnych wytycznych nie oznacza to, że pracodawcy powinni pozwalać na to, aby w ich miejscu pracy panowały niekorzystne warunki. Do wiadomości podano natomiast dopuszczalną temperaturę w przypadku pracy osób młodocianych i kobiet w ciąży – w pomieszczeniach biurowych jest to 30 stopni Celsjusza. Specjaliści BHP wskazali wysokość temperatury, której nie powinno przekraczać dane pomieszczenie. Pomieszczenia biurowe-30 stopniC, podczas ciężkiej pracy fizycznej – 28 stopni C, a także podczas pracy w warunkach szczególnych – 26 stopni C. 

Co istotne nie są to obowiązujące wytyczne, a jedynie zalecenia. 

Minimalna temperatura

Ta wielkość została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów BHP. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa, aniżeli 18 stopni Celsjusza w przypadku pracy domowej lub lekkich prac fizycznych, oraz 14 stopni Celsjusza w pozostałych przypadkach. 

W przypadku temperatury ,w miejscu pracy wyższej niż 28 stopni Celsjusza -dla pomieszczeń zamkniętych i 25 stopni dla przestrzeni otwartej, zgodnie z wytycznym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku, pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpłatne napoje chłodzące.