Wsparcie z ZUS – tarcza antykryzysowa

tarcza antykryzysowa, wsparcie z zup, wyjaśnienie przepisów zus tarcza

W tym wpisie:

Wprowadzone z tzw. Tarczy Antykryzysowej rozwiązania mają pomóc pracodawcom i pracownikom w przetrwaniu tego ciężkiego dla wszystkich okresu. Ich zadaniem jest obniżka kosztów pracy i umożliwienie kontynuacji prowadzenia firmy pomimo trudności w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z pomocy skorzystają przede wszystkim mali przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze (samozatrudnieni), a także duchowni i osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne.

1. Zwolnienie z płatności składek ZUS za marzec, kwicień i maj 2020 r.

Za te okresy to Państwo przejmie obowiązek opłacenia składek ZUS.

Dla kogo?

 • Małe firmy, które na dzień 29.02.2020 r zgłosiły do ubezpieczeń społecznych do 9 osób (razem z właścicielem firmy).Kryterium dochodowe nie jest wymagane.
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze (samozatrudnieni), płacący składki tylko za siebie. Kryterium dochodowe: przychód za miesiąc, w którym ubiegają się o zwolenienie z płatności składek nie przekroczył 15 681 zł.
 • Duchowni.

Pomimo umorzenia składek, zarówno pracodawca jak i pracownicy zachowują wszystkie przysługujące im prawa do świadczeń zdrowotnych i wynikających z ubezpieczeń społecznych.

Warunki

Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana przed 01.02.2020 r.

 Kto nie skorzysta z tej pomoc?

Przedsiębiorcy i samozatrudnieni, którzy w grudniu 2019 roku znajdowali się w trudnej sytuacji i mają zaległości w płatnościach składek ZUS.

Terminy

Wniosek należy złożyć w terminie do 30.06.2020 r.

Dokumenty

 • Wniosek RDZ dostępny na stronie ZUS.pl
 • Dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania (do 30.06.2020 r)

Wniosek można wysłać drogą elektroniczną oraz pocztą, a także bezpośrednio w placówce ZUS.

2. Odroczenie terminu płatności składek ZUS lub rozłożenie na raty bez opłaty prolongacyjnej (dotyczy składek od stycznia 2020 roku).

Daje możliwość opłacenia należnych składek w późniejszym terminie.

Dla kogo?

Przysługuje wszystkim płatnikom składek (dotyczy składek za przedsiębiorcę i za jego pracowników). Kryterium dochodowe nie jest wymagane.

Nie ma znaczenia termin rozpoczęcia działalności, oraz ilość zatrudnianych pracowników.

Dokumenty:

 • Wniosek DRU dostępny na stronie ZUS.pl

Wniosek można wysłać drogą elektroniczną oraz pocztą, a także bezpośrednio w placówce ZUS.

Terminy

Złożenie wniosku przed terminem płatności składek – brak kosztów dodatkowych związanych z ulgą.

Złożenie wniosku po terminie płatności składek – zostaną naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

tarcza antykryzysowa, wsparcie z zup, wyjaśnienie przepisów zus tarcza

3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które mają częściowo zrekompensować utratę zysków w zaistniałej sytuacji. Jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Dla kogo?

 • Osoby prowadzące działalnośc gospodarczą przed 01.02.2020r. , na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych

Warunki:

 1. Kryterium dochodowe:
 • Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przed 01.02.2020 r. i jej nie zawiesiłeś, to aby skorzystać ze świadczenia przychód Twojej firmy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym i nie przekroczył 15 681 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).
 • Jeśli prowadziłeś działalnośc gospodarczą przed 01.02.2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył 15 681 zł.
 1. Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 2. Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wysokość:

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Pozostali płatnicy, spelniający wymagane kryteria dostaną świadczenie w wysokości 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia).

Dokumenty:

 • Wniosek RSP-D dostępny na stronie ZUS.pl

Wniosek można wysłać drogą elektroniczną oraz pocztą, a także bezpośrednio w placówce ZUS.

Termin

Wniosek musi być złożony w terminie do 3 miesięcy, od miesiąca w którym zniesiony zostanie stan epidemii.

4. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Jeśli zawarta umowa cywilnoprawna nie została zreazliwana lub jej wykonanie zostało ograniczone w związku z zaistniałą w następstwie COVID-19 sytuacją, zleceniobiorca może wystąpić do ZUSu za pośrednictwem zleceniodawcy o jednorazowe świadczenie pieniężne, które zrekompensuje utratę przychodów.

Dla kogo?

Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne etc.) zawarte przed 01.02.2020 r.

Warunki: 

 • Twój przychód (jako zleceniobiorcy) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie przekroczył kwoty 15 681 zł.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tzn. nie prowadzisz swojej działalności, nie pracujesz na etacie)
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Z powodu przestoju w działalności nie możesz realizować czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej.

Wysokość:

Należna Ci kwota wynosi 2080 zł, chyba że suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dokumenty:

 • Wniosek RSP-C dostępny na stronie ZUS.pl -składa go zleceniodawca/zamawiający
 • Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom z innego tytułu – zleceniobiorca składa zleceniodawcy,
 • Kwota przychodów uzyskana z innych umów – zleceniobiorca składa zleceniodawcy.
 • Kopia umowy cywilnoprawnej.

Każda  zawarta umowa cywilnoprawna wymaga złożenia osobnego wniosku  o świadczenie postojowe.

Wniosek można wysłać drogą elektroniczną oraz pocztą, a także bezpośrednio w placówce ZUS.

Termin

Wniosek musi być złożony w terminie do 3 miesięcy, od miesiąca w którym zniesiony zostanie stan epidemii.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu.