Mały ZUS plus 2023

W tym wpisie:

W 2023 roku niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tzw. małego ZUS-u plus. Sprawdź jakie warunki należy spełnić i do kiedy złożyć wymagane dokumenty. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1009, ze zm.), każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność (przez cały okres prowadzenia tej działalności-z wyłączeniem okresu zawieszenia) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie ciąży na niej obowiązek opłacania składek za te ubezpieczenia. Na swój wniosek mogą zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, stanowiąca nie mniej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Mały ZUS plus

Od 1 lutego 2020 roku osoby prowadzące pozarolniczą działalność mają możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS tzw. Mały ZUS plus. Ulga ta obejmuje swoim zakresem tylko i wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne, a nie dotyczy składki zdrowotnej, która musi być opłacona w pełnej wysokości.

Mały ZUS plus-warunki

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z omawianej ulgi, musi spełnić dwa poniższe warunki:

 1. Prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 2. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły 120 000 zł przez cały poprzedni rok kalendarzowy.

Mały ZUS plus-kiedy nie przysługuje

Nie możesz skorzystać z ulgi Mały ZUS plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • jeżeli w ciągu 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy,
 • jeżeli przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji przychodu,
 • jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia (tzw. Mały ZUS),
 • jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
 • jeżeli wykonujesz w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywałeś dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS plus-przez jaki czas można korzystać

Z ulgi Mały ZUS plus przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 Do okresu 36 miesięcy wliczany jest okres korzystania z Małego ZUS.

Mały ZUS plus-terminy

W przypadku małego ZUS-u niezwykle istotne jest zgłoszenie się do niego w odpowiednim terminie i z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia. Fakt ten należy zgłosić do końca stycznia w przypadku uzyskania prawa do małego ZUS-u od 1 stycznia. Co należy zrobić?

 • wyrejestrować z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeżeli na dzień 31 grudnia 2022 roku przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z Małego ZUS-u Plus
 • wyrejestrować z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli 31 grudnia 2022 roku kończy się okres 24 miesięcy korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy
 • zgłosić do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA).

Złożenie dokumentów po tym terminie jest równoznaczne z tym, że przedsiębiorca nie będzie w danym roku mógł skorzystać z ulgi. Kolejny wniosek może złożyć do 31 stycznie roku następnego, przy założeniu, że nadal będzie spełniał warunki wymagane.

Mały ZUS plus-wznowienie działalności

Jeżeli w 2023 roku przedsiębiorca wznowi prowadzenie działalności, która w 2022 roku była prowadzona przez co najmniej 60 dni – przy założeniu, że spełnia wymogi uprawniające go do skorzystania z preferencyjnej składki – ma 7 dni na złożenie odpowiednich dokumentów (licząc od pierwszego dnia wznowienia prowadzenia firmy).

Mały ZUS plus- limit przychodów

Ustalona wysokość przychodu – 120 000 złotych jest limitem przychodowym (bez możliwości odliczenia kosztów), a więc wysokość sprzedaży uzyskana przez przedsiębiorcę w 2022 roku nie może przekroczyć tej kwoty