Terminy wystawiania faktur

W tym wpisie:

Mówi się, że w dzisiejszym świecie wszystko ma swoją cenę i datę przydatności. Czy się z tym zgadzamy? Nie do końca:), bowiem naszym zdaniem w życiu nie wszystko jest na sprzedaż ;), a słowo wartość nie jest równoznaczne z ceną;). Jeśli jednak chodzi o sprawy firmowe – tutaj już faktycznie – w większości przypadków cena ma dominujące znaczenie, a zaraz za nią jest „termin”. 
No właśnie…skoro mamy ustaloną cenę i datę wykonania usługi…to jak to jest z terminem wystawienia faktury?

Terminy wystawienia faktury w 2022 roku

W myśl  art. 106i ust. 1  ustawy o VAT – fakturę należy wystawić nie później, niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar. Jeżeli wcześniej została uregulowana całość lub część płatności, to fakturę dokumentującą jej otrzymanie wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło otrzymanie części lub całości płatności od nabywcy.

Faktura zaliczkowa

Powyższe przepisy odnoszą się także do faktur zaliczkowym z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 106i ust.7 ustawy o VAT dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 60. dnia przed otrzymaniem części lub całości zapłaty na poczet wykonywanej usługi lub dostawy towaru. Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury, która udokumentuje otrzymanie przez niego częściowej lub całościowej zapłaty przed dokonaniem: 

 • sprzedaży, a w szczególności dostawy towarów oraz świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dla innego płatnika VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość( chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej – dział XII rozdział 6a).

Kiedy nie trzeba wystawiać faktur zaliczkowych?

Gdy zapłata dotyczy:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4, tj. jeżeli zapłata dotyczy:
  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, a także gazu przewodowego (poza usługami, do których zastosowanie ma art. 28b, stanowiących import usług), usług wymienionych w poz. 24 – 37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy. 

Wyjątki od zasady ogólnej

Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży. Niemniej ustawodawca przewiduje odstępstwa, dla których obowiązek podatkowy powstaje w określonym momencie. Zgodnie z nim należy wystawić fakturę nie później niż:

 • 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a, tj. świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
 • 60. dnia od dnia dostarczenia towarów – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b), tj. dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, magazynów i czasopism, drukowanych (CN 4902); Przy dostawie wyżej wymienionych towarów, w przypadku gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów publikacji, faktura powinna być wystawiona nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towaru.
 • 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c, tj. czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;
 • z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, tj.:
  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, a także gazu przewodowego (poza usługami, do których zastosowanie ma art. 28b, stanowiących import usług), usług wymienionych w poz. 24 – 37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast w sytuacji kiedy podatnik dostarczył towary w zwrotnych opakowaniach, pobierając kaucję za te opakowania lub określając taką kaucję w umowie o dostawę towarów, a te opakowania nie zostały zwrócone, wówczas fakturę wystawia się nie później niż:

 1. 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
 2. 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Faktury na żądanie

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi, fakturę wystawia się:

 • na zasadach ogólnych, tj. nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę / otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy – jeśli zgłoszenie żądania wystawienia faktury miało miejsce do końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towarów lub wykonanie usługi albo otrzymano całość lub część zapłaty;
 • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Faktura wystawiona wcześniej

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60 dni przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zasada ta nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie  usług i dostaw ciągłych, a także:

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, a także gazu przewodowego (poza usługami, do których zastosowanie ma art. 28b, stanowiących import usług), usług wymienionych w poz. 24 – 37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy