Działalność nierejestrowana – od 1 lipca 2023 roku

działalność nierejestrowana

W tym wpisie:

Masz innowacyjny i nieszablonowy pomysł na biznes, ogromną chęć działania i siłę, ale ...równie ogromną niepewność czy wszystko się uda i powstały pomysł przyniesie oczekiwane zyski. Po zapoznaniu z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej załamujesz ręce i "kieszenie", bo wszystkie opłaty okołoprzychodowe (składki ZUS, podatki, koszt biura księgowego, etc.) przekraczają Twoje możliwości. Teoretycznie mógłbyś zrezygnować, ale.....w tym momencie pojawia się opcja działalności nierejestrowanej :).
Wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczęli od działalności nierejestrowanej, później przechodzi do oficjalnej rejestracji i rozwija swoje firmy. Dzięki temu systemowi mogą oni przetestować swoje pomysły i zbudować pewną podstawę przed zobowiązaniem się do pełnej rejestracji.
Jak wygląda sytuacja z działalnością nierejestrowaną od lipca 2023 roku?

Rejestrowana czy nierejestrowana?

Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zorganizowaną, prowadzącą w sposób ciągły we własnym imieniu, nastawioną na zysk i chociaż działalność nierejestrowana spełnia powyższe kryteria, to – ze względu na niski poziom przychodów-nie jest kwalifikowana jako stricte działalność gospodarcza i nie trzeba jej wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Taki ja i taki Ty?

Niezarejestrowaną działalność gospodarczą prowadzić może jedynie osoba fizyczna.
Regulacja dotycząca działalności gospodarczej i działalności nierejestrowej co prawda nie wskazuje na szczególne cechy takiej osoby. Jednakże z uwagi na szczególny – związany z konkretnymi rozporządzeniami – status danej osoby, która zamierza realizować działalność nierejestrową, mogą wystąpić pewne ograniczenia w tym zakresie. Odnosi się to przede wszystkim do niepełnoletnich, osób bezrobotnych, pracowników służby cywilnej oraz prowadzących gospodarstwa rolne.

Plusy działalności nierejestrowanej

  • Nie ma konieczności dokonywania rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym ( nie ma konieczności posiadania numerów identyfikacyjnych NIP i REGON),
  • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie opłacasz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  • wykonując umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenia, podlegasz do ubezpieczeń jako zleceniobiorca – podmiot zawierający z Tobą umowę pełni wówczas obowiązki płatnika składek ZUS i powinien je opłacać,
  • co miesiąc (lub co kwartał) nie musisz odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy
  • nie zapłacisz podatku VAT – jesteś objęty zwolnieniem podmiotowym, bo przychód z działalności nierejestrowej nie przekroczy 200 tys. zł rocznie
  • nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości, a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży.

O co chodzi z tymi zmianami od lipca 2023?

Niezarejestrowana działalność jest drobną zarobkową działalnością osób fizycznych. Głównym warunkiem jej prowadzenia był limit przychodów, które nie mogły przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku – do 30 czerwca 2023 roku wielkość ta wynosiła 1745 zł i była związana z podniesieniem stawki minimalnego wynagrodzenia. Kolejna podwyżka płacy minimalnej nastąpiła 1 lipca 2023 roku i obecnie wynosi 3600 zł brutto – w związku z tym limit przychodów dla działalności gospodarczej powinien wynosić 1800 zł. 

A wiecie ile wynosi od 1 lipca 2023 roku:)?

2700 zł – to prawie 100% więcej względem analogicznego okresu w 2022 roku (1505 zł)

Zgodnie z art 24 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z br. w poz. 83, w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 i 641)- 1 lipca wszedł w życie art. 14 tej ustawy mówiący, że „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Małe przychody, a obowiązek rejestracji firmy

Niezależnie jednak od powyższego, pomimo tego, że generowane przychody mają być niewielkie, należy dokonać zarejestrowania działalności gospodarczej, jeżeli działalność, która ma być wykonywana, będzie wymagała uzyskania zezwolenia, koncesji lub dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej albo będzie zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców. Działalność taka nie może być wówczas prowadzona jako działalność nierejestrowa. Zaliczamy tu m.in. usługi detektywów, ochronę osób i mienia, sprzedaż alkoholu, pośrednictwo ubezpieczeniowe i….usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Bez rejestracji, bez składek ZUS, bez obowiązków?

Pomimo tego, że nie trzeba dokonywać rejestracji działalności gospodarczej i możliwe jest prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, na gruncie prawa cywilnego jest się „przedsiębiorcą”. Co oznacza, że w kontaktach z konsumentami jest się podmiotem traktowanym jak przedsiębiorca, na którym spoczywają zobowiązania dotyczące reklamacji, ewentualnych zwrotów lub napraw. Ma to również zastosowanie do prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni. Ponadto zachodzi obowiązek prowadzenia:

  • uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • rozliczenia osiągniętych przychodów w rocznym rozliczeniu PIT 36, wg. skali podatkowej,
  • na żadanie kupującego wystawiać fakturę lub rachunek – jak powinna wyglądać taka faktura przeczytasz tutaj:).