IP BOX czy ryczałt? Czy programista może płacić 5% podatku?

IP BOX czy ryczalt programista księgowość

W tym wpisie:

Jesteś programistą? Informatykiem? Poświęć dłuższą chwilę na dokładną analizę swojej działalności gospodarczej. Okazuje się bowiem, że możesz sporo zaoszczędzić! Programiści mają szansę skorzystać z 5% stawki podatku dochodowego. Jak? 

W tym artykule porównamy opodatkowanie ryczałtem z ulgą IP BOX. Warto starannie przyjrzeć się usługom, jakie wykonujesz, aby wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania

Ulga IP Box

Wprowadzona w CIT i PIT w roku 2019 ulga IP Box (eng. Innovation Box lub inaczej Patent Box) kierowana jest do podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). 

Do tej grupy zaliczają się również programiści, jeśli tworzą, rozwijają lub ulepszają kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP) i osiągają z tego tytułu dochody.

Podstawa prawna

 • art. 30ca, art. 30cb, art. 52u ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Na czym polega ulga IP BOX?

Ulga IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Dochodem z kwalifikowanego IP jest wyodrębniona część dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej (która dotyczy kwalifikowanego IP),
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP,
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw, które wynikają z kwalifikowanego IP (jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu).

Kto może skorzystać z IP Box?

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa.

Ulga IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Korzystający z ryczałtu nie mogą skorzystać z ulgi IP Box.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej IP

W kontekście pracy programisty kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest autorskie prawo do programu komputerowego. Jeżeli programista wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane stawką 5%.

Według Ustawy PIT (stan na luty 2022), kwalifikowanymi IP są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Jakie korzyści dodatkowo wprowadza Polski Ład od 2022 w zakresie IP Box?

Polski Ład udostępnia możliwość stosowania jednocześnie ulgi IP Box wraz z ulgą na badania i rozwój (B+R) oraz ulgą na prototypy przez przedsiębiorcę, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R.

Podatnik ma prawo odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R umożliwia odliczanie kosztów, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania przez:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów zw. z ochroną patentową);
 • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

Dla nowo powstających podatników (m.in. startupów) przewidziano zwrot gotówkowy w przypadku, gdy kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

Czym jest ulga na prototyp?

Ulga na prototyp przewiduje  odliczenie od podstawy opodatkowania określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych kosztów.

Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Bierze pod uwagę koszty poniesione przez podatnika na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek.

Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu. Jest to możliwość odliczenia dodatkowych 30 proc. wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej jednak niż 10 proc. dochodu).

IP Box dla programisty

Obawy korzystania z ulgi IP BOX przez programistów wynikają z następujących faktów:

 • przepisy nie definiują pojęcia autorskiego prawa do programu komputerowego. Dynamicznie rozwijający się szeroki rynek IT uniemożliwia zdefiniowanie tego pojęcia.
 • autorskie prawo do programu komputerowego nie wymaga formalnej rejestracji, co stawia pod wątpliwość czy zaistniało prawo kwalifikowane do ulgi IP Box.

Ryzyko powstania problemów wynikających z niezasadnego skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania jest spore, ale zniwelować je w znacznym stopniu może wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową.

Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji podatkowej należy pamiętać, że podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi IP Box jedynie od dochodu pochodzącego z autorskich praw do programów komputerowych np. z tytułu udzielenia licencji czy sprzedaży praw.

 

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest swojego rodzaju uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej, gdzie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Wysokość stawek waha się między 2% a 17%.

Podstawa prawna

Na czym polega ryczałt?

Główne cechy wyróżniające ryczałtu ewidencjonowanego:

 • opodatkowanie przychodów (a nie dochodów, jak przy innych formach), 
 • przychód nie może być pomniejszony o koszty jego uzyskania np. zakup nowych komputerów czy podzespołów, opłat leasingowych, obsługi księgowej,
 • podatnik ma prawo do określonych odliczeń od dochodu / podatku m.in. (składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, ulga na internet)
 • podatnik nie może skorzystać z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, czy z ulgi na dziecko,
 • ryczałtowiec może prowadzić uproszczoną księgowość (ewidencję przychodów)

Kto może korzystać z ryczałtu?

Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • przedsiębiorstwa w spadku,

Dodatkowym kryterium jest m.in. limit 2 mln euro przychodów. Ponadto z opodatkowania w formie ryczałtu zostały wyłączone niektóre rodzaje działalności. W ten sposób nie mogą rozliczać się przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji prawnej swojej działalności, a także przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy. Dodatkowo z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej, czy korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Dodatkowo nie ma możliwości skorzystania z ryczałtu jako formy opodatkowania, jeśli osoba podejmuje działalność po zmianie z działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
 • jeżeli przed zmianą którykolwiek z małżonków opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych z tytułu prowadzenia tej działalności. W takiej sytuacji ryczałt będzie można wybrać dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Jaki ryczałt dla programisty - 12 czy 8,5%?

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, należy w pierwszej kolejności przeanalizować charakter wykonywanych zleceń, ale również nie bez znaczenia pozostają zgłoszone kody PKD. Działalność programistyczna będzie opodatkowana stawką ryczałtu w wysokości:

12% przychodów ze świadczenia usług:

   • związanych z wydawaniem:
    • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
    • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
    • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
    • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
   • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast stawka 8,5% dotyczyć będzie świadczenia usług związanych z:

  • projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0)
  • oraz usług związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (PKWIU 62.01.11.0).

Wobec tego stawką 8,5% będą objęte jedynie czynności związane z projektowaniem i rozwojem szeroko rozumianych technologii informatycznych. Ryczałt 8,5% obejmuje zatem przykładowo zawody takie jak analityk biznesowy, scrum master, tester manualny, product owner, architekt oprogramowania, ale również osobę udostępniającą hosting / zarządzanie stronami internetowymi, automatyzację procesów wdrożeń systemów IT, projektowanie, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych, testy manualne oprogramowania, usługi pomocy technicznej, konfiguracja narzędzi monitorujących systemy informatyczne itp.)

IP BOX czy ryczalt programista księgowość

Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla programisty? Ryczałt czy IP BOX?

Wybór formy opodatkowania w przypadku programistów będzie w ogromnej mierze zależał od indywidualnych okoliczności, dlatego bez szczegółowych informacji nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która forma opodatkowania będzie korzystniejsza. Naszą rekomendacją jest dokładne i indywidualne przeanalizowanie działalności.

Zapraszamy do kontaktu – pomożemy w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania, analizując wspólnie:

 • charakter wykonywanych zleceń,
 • klasyfikację działalności oraz PKD,
 • specyfikę przychodów i kosztów uzyskania przychodów,
 • wysokość składki zdrowotnej w związku z Nowym Ładem (dla programistów z niskimi kosztami prowadzenia działalności ryczałt może okazać się korzystny ze względu na stałą składkę zdrowotną, w przypadku pozostałych form opodatkowania składka ta jest zależna od dochodu),
 • sytuację podatnika (m.in. uprawnienia do ulg przy wyborze danej formy opodatkowania, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)

Serdecznie zapraszamy!

Biuro Rachunkowe Emsof