Inwentaryzacja cz. II

Etap 2 – Przeprowadzenie inwentaryzacji Zgodnie z zasadą kompletności ujęcia, inwentaryzacji powinny zostać poddane wszystkie składniki majątku jednostki. Przy uwzględnieniu różnych rodzajów aktywów i pasywów,